Sonja Havermans is freelance copywriter in Almere.

Algemene voorwaarden Bluefish Copywriting


1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook tussen Bluefish en haar wederpartij, hierna te noemen de opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien dit tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en ondertekend.

2. Oriënterend gesprek
Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het oriënterend gesprek verder gaat dan een kennismaking en de presentatie van bestaand werk van Bluefish en overgaat in een werkbespreking waarin wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

3. Prijsopgave en bevestiging
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Bluefish zijn vrijblijvend en exclusief btw. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Bluefish eerst nadat Bluefish deze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Concepttekst en eenmalige herziening
Indien de levering een tekst bevat, zal de prijsopgave betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meerdere herzieningen zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

5. Levertijd
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Bluefish opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Bluefish eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.

6. Uitvoering
Bluefish verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtgever en Bluefish zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bluefish zijn verstrekt, heeft Bluefish het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
Bluefish mag eventueel derden inschakelen voor of ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

7. Vrijwaring
De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Bluefish tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

8. Auteursrechten
Bluefish draagt bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet slechts het eenmalige publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
Bluefish behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Bluefish. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluefish mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.

9. Naamsvermelding
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Bluefish worden gebracht en door Bluefish worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

10. Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluefish veranderingen in voorlopige of definitieve teksten aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Bluefish als eerste in de gelegenheid te stellen om de door hem gewenste wijziging door te voeren.

11. Honorarium
Bluefish en de opdrachtgever komen een honorarium overeen op basis van de door Bluefish gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten of op een andere overeen te komen basis. Bluefish kan een voorschot vragen.

12. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een kortere betalingstermijn is overeengekomen. Een beroep op schuldverzekering is de opdrachtgever niet toegestaan. Indien binnen deze termijn door Bluefish nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de werkelijke rente verhoogt met 2%.

13. Kosten
Alle kosten waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke interne en externe incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten en andere kosten, die Bluefish maakt in verband met enige tekortkoming door de opdrachtgever in de nakoming van enige wettelijke of contractuele verplichting van de opdrachtgever en/of in verband met het afweren van een onterechte aanspraak van de opdrachtgever jegens Bluefish en/of in enig ander verband met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bleufish, komen voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs voor door Bluefish gemaakte externe kosten is het overleggen van een kopie der rekeningen voldoende. De buitengerechtelijke kosten bedragen in geval van een geldvordering tenminste 15% van het bedrag dat de opdrachtgever verschuldigd is, met een minimum van € 250,00. Hieromtrent hoeft geen bewijs te worden geleverd. Indien ter zake van proceskosten een veroordeling door de rechter wordt uitgesproken, komt deze niet in de plaats van de hiervoor in dit artikel genoemde kosten, maar strekt deze veroordeling in mindering op deze kosten.

14. Opschorting
Bij het niet nakomen van enige verplichting waaronder de betalingsverplichting door de opdrachtgever, worden alle verplichtingen van Bluefish en alle door Bluefish binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken.

15. Andere voorwaarden
Algemene en bijzonder voorwaarden van de opdrachtgever kunnen Bluefish slechts binden indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en Bluefish de toepasselijkheid voor akkoord heeft ondertekend.

16. Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Bluefish en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Bluefish en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Bluefish is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Almere, maart 2016
Bluefish Copywriting

springende bluefish